Apchem Sp.J. GMP+ HACCP
DIAMENTY FORBESA Gazela Biznesu Z satysfakcją informujemy, że firma Apchem Sp.J zdobyła tytuł GAZELI BIZNESU w XVI edycji rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm oraz wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2016.
APCHEM — dystrybutor firmy  na wybrane surowce chemiczne
(kwas mrówkowy, propionowy, mrówczany i propioniany wapnia i sodu oraz n-butanol, 2-EH, TMP, NPG)
REACH
REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). Rozporządzenie REACH weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

Jednym z wiodących wymogów REACH jest obowiązek rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilości > 1 tony na rok w postaci własnej, jako składnik mieszaniny oraz składnik wyrobów.

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie substancje chemiczne, jednak niektóre z nich (np. substancje chemiczne produkowane/importowane w/spoza UE w ilości < 1 tony, środki ochrony roślin, leki, dodatki do żywności lub pasz i inne) są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich wymogów rozporządzenia.

APCHEM Spółka Jawna jest zobowiązana do wypełniania wszystkich wymogów wynikających z rozporządzenia REACH jako dystrybutor, importer i dalszy użytkownik substancji i mieszanin chemicznych. Surowce przez nas dystrybuowane są zarejestrowane, a numer ich rejestracji umieszczony jest w karcie charakterystyki.


Czym jest rozporządzenie REACH
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Co do zasady, rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie REACH wymaga, aby ciężar dowodu spoczywał na przedsiębiorstwach. Zgodnie z wymogami rozporządzenia przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyka związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE. Muszą wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

Jeżeli zarządzanie ryzykami nie jest możliwe, zastosowanie substancji może zostać ograniczone na wiele sposobów. W dalszej perspektywie substancje stwarzające największe zagrożenie powinny zostać zastąpione mniej niebezpiecznymi zamiennikami.


Jaka jest funkcja rozporządzenia REACH?
Rozporządzenie REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń.

Przedsiębiorstwa muszą rejestrować substancje chemiczne i w tym celu muszą współpracować z innymi przedsiębiorstwami rejestrującymi te same substancje.

ECHA otrzymuje poszczególne dokumenty rejestracyjne i ocenia je pod względem ich zgodności z wymogami, natomiast państwa członkowskie UE oceniają wybrane substancje z punktu widzenia zagrożeń, jakie stwarzają dla środowiska lub zdrowia człowieka. Organy i komitety naukowe ECHA oceniają, czy istnieje możliwość zarządzania ryzykiem związanym z daną substancją.

Państwo członkowskie może zakazać substancji stwarzających zagrożenie, jeżeli nie można kontrolować związanych z nimi ryzyk. Może również podjąć decyzję o ograniczeniu stosowania substancji lub wprowadzić obowiązek uzyskania wcześniejszego zezwolenia.


Skutki rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw
Rozporządzenie REACH ma wpływ na szereg przedsiębiorstw w wielu sektorach – także na te, które uważają, że ich działalność nie wiąże się z chemikaliami.

Rozporządzenie REACH przewiduje następujące role dla przedsiębiorstw:

Producent: jeżeli przedsiębiorstwo produkuje chemikalia na użytek własnej produkcji lub w celu dostarczenia ich innym osobom (także na eksport), wówczas najprawdopodobniej z rozporządzenia REACH będą wynikać dla niego istotne zadania.

Importer: jeżeli przedsiębiorstwo dokonuje jakichkolwiek zakupów spoza UE/EOG, z rozporządzenia REACH wynikają dla niego pewne obowiązki. Import może obejmować poszczególne chemikalia, mieszaniny przeznaczone do dalszej sprzedaży lub produkty gotowe, takie jak odzież, meble lub wyroby z plastiku.

Dalsi użytkownicy: większość przedsiębiorstw wykorzystuje chemikalia, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego każde przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z substancjami chemicznymi w działalności przemysłowej lub zawodowej, powinno sprawdzić swoje obowiązki w tym zakresie. Rozporządzenie REACH może określać obowiązki również dla tego rodzaju przedsiębiorców.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy pisać na adres e-mail:
Copyright © Apchem Sp.J. Wszelkie prawa zastrzeżone.     Mapa serwisu | Kontakt | O Firmie